POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.mardeenvero.es é MAR DE ENVERO, S.L., con CIF número B 70.124.375, e domicilio a estes efectos en Lugar Rarís nº 30, 15883, Teo (A Coruña), con correo electrónico de contacto: bodega@mardeenvero.es

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de MAR DE ENVERO, S.L. atribuye a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 

Responsable

MAR DE ENVERO, S.L.

Finalidade

Xestión da solicitude

Lexitimación

Execución dun contrato / prestación de servizos

Destinatarios

Non se cederán datos a terceiros sen o consentimento do titular

Dereitos

Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos achegados, como se indica na información adicional.

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo a seguinte ligazón

+Info Protección de Datos

POLÍTICA DE PRIVACIDADE (II)

+Info Protección de Datos

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: MAR DE ENVERO, S.L.

Domicilio Social: Lugar Rarís nº 30, 15883, Teo (A Coruña)

Teléfono: 981195 202

Email: bodega@mardeenvero.es

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En MAR DE ENVERO, S.L. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigas legais que lle son de aplicación a MAR DE ENVERO, S.L.

Destinatarios

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

MAR DE ENVERO, S.L. non cederá datos a terceiros, salvo ás Administracións Públicas ás que se encontre obrigado por Lei.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e achegando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada, ou ao correo electrónico bodega@mardeenvero.es

Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, vanse incorporar ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de MAR DE ENVERO, S.L., co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación dos ditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

MAR DE ENVERO, S.L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

MAR DE ENVERO, S.L. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

En caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informalos do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

MAR DE ENVERO, S.L. como responsable das Actividades de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o USUARIO poderá exercer os dereitos en todo momento, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

MAR DE ENVERO, S.L. garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Polo tanto, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Lei 11/2022, do 28 de xuño, Xeral de Telecomunicacións, infórmase ao USUARIO que MAR DE ENVERO, S.L. poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que vostede presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección bodega@mardeenvero.es

A que século se remontan as primeiras noticias do Albariño en Galicia?

Os viños rosados galegos elaborados con uva branca son máis aromáticos que os olorosos de Xerez?

Cal das seguintes opcións é unha variedade de uva?

Con que nome se coñecen os camiños que forman as liñas dun viñedo?

É Ferrón unha variedade de uva galega?