AVISO LEGAL LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.mardeenvero.es é MAR DE ENVERO, S.L., con CIF número B 70.124.375, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela (Tomo 3.251, Folio 128, Folla SC-42.489, inscrición 1ª) e domicilio a estes efectos en Lugar Rarís nº 30, 15883, Teo (A Coruña), con correo electrónico de contacto: bodega@mardeenvero.es

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de MAR DE ENVERO, S.L. atribuye a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL: www.mardeenvero.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a MAR DE ENVERO, S.L. aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

En dito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que MAR DE ENVERO, S.L. ofrece a través da súa páxina web, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde pública, á defensa nacional ou á saúde pública.

En todo caso, MAR DE ENVERO, S.L. resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web: modificar ou eliminar servizos ou contidos, así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Do mesmo xeito, MAR DE ENVERO, S.L. resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outras condicións particulares contidas no sitio web www.mardeenvero.es

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, vanse incorporar ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de MAR DE ENVERO, S.L. , co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación dos ditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos servizos e informacións ofrecidas na web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

MAR DE ENVERO, S.L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

MAR DE ENVERO, S.L. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

En caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informalos do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

MAR DE ENVERO, S.L. como responsable das Actividades de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o USUARIO poderá exercer estes dereitos en todo momento, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

MAR DE ENVERO, S.L. garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Polo tanto, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 11/2022, do 28 de xuño, Lei Xeral de Telecomunicacións, infórmase ao USUARIO que MAR DE ENVERO, S.L. poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que vostede presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección bodega@mardeenvero.es

5. USO DE COOKIES: Advírtese ao USUARIO que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos de texto que se instalan no navegador do ordenador do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima que se almacena no mesmo, coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos USUARIOS que se rexistraron previamente e o acceso ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Poden utilizarse tamén para medir a audiencia, parámetros do tráfico e navegación, tempo de sesión, e/ou controlar o progreso e número de entradas. MAR DE ENVERO, S.L. procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obter o consentimento do USUARIO para a instalación de cookies que o requiran. Non obstante, o anterior, deberá terse en conta que, de conformidade coa lei, entenderase que (i) o USUARIO deu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador desactivando as restricións que impiden a entrada de cookies e (ii) que o referido consentimento non será preciso para a instalación de aquelas cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo USUARIO (mediante rexistro previo).

Pode ocorrer que algunhas cookies utilizadas neste sitio web non estean relacionadas con MAR DE ENVERO, S.L. Iso débese a que algunhas páxinas do sitio web teñen insertado contido procedente de webs de terceiras partes (como por exemplo un video de YouTube).

Debido a que o referido contido procede doutra web, MAR DE ENVERO, S.L. non controla a configuración de ditas cookies. Se vostede quere cambiar as súas preferencias de configuración de cookies, deberá consultar os sitios web de ditas terceiras partes para obter información.

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: MAR DE ENVERO, S.L. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, video, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño..), quedando expresamente prohibidas a súa reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de MAR DE ENVERO, S.L.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e Industrial titularidade de MAR DE ENVERO, S.L. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado na páxina web.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: MAR DE ENVERO, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a trasmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitado.

Deficiencias do servizo, das redes de comunicación, dos problemas resultantes do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que se poden producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do USUARIO, aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do USUARIO utilizado para a conexión aos servizos e contidos do sitio web, avarías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico motivados por causas alleas a MAR DE ENVERO, S.L.; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do sitio web e das informacións e servizos. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xerais aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos USUARIOS

8. MODIFICACIÓNS: MAR DE ENVERO, S.L. resérvase o dereito a efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

9. LIGAZÓNS: No caso de que en www.mardeenvero.es dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios de internet, MAR DE ENVERO, S.L. non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contido. Baixo ningunha circunstancia, MAR DE ENVERO, S.L. asumirá responsabilidade ningunha polos contidos de algunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: MAR DE ENVERO, S.L. resérvase o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO ante calquera indicio de utilización fraudulenta dos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións Xerais de Uso.

11. XERALIDADES: MAR DE ENVERO, S.L. perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poden corresponder en dereito.

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: MAR DE ENVERO, S.L. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre MAR DE ENVERO, S.L. e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

A que século se remontan as primeiras noticias do Albariño en Galicia?

Os viños rosados galegos elaborados con uva branca son máis aromáticos que os olorosos de Xerez?

Cal das seguintes opcións é unha variedade de uva?

Con que nome se coñecen os camiños que forman as liñas dun viñedo?

É Ferrón unha variedade de uva galega?